GDPR – Den nya personuppgiftslagen

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning. Den nya lagen ersätter lagen om PUL – Personuppgiftslagen. Detta innebär att vi på Attitude 69 Dancestudio AB måste ha god ordning på de personuppgifter vi samlar in/hanterar och endast använda dem i rätt syfte. Vi behöver uppgifterna för att kunna skicka information om kommande aktivitet/verksamhet.

För att underlätta hantering av dansklasser och information lagrar vi uppgifter om namn på omyndig elev och betalningsansvarig samt på myndig elev. För omyndig elev lagras de första 6 siffrorna i elevens personnummer (för att kunna placera elev i rätt åldersgrupp). För myndig elev och/eller betalningsansvarig behöver vi lagra samtliga 10 siffror i personnumret för att kunna vidta åtgärder om betalning ej erläggs. Så snart betalning erlagts kan denna uppgift raderas om man så önskar. Vi lagrar även adress, mailadress och telefonnr. Mailadresserna används enbart i informationssyfte. Informationen gäller själva dansstudion samt andra evenemang kring musik och dans som kan vara intressant för våra elever. Likaså mailar vi ut de erbjudande från våra samarbetspartners som kan vara intressanta för eleven. Telefonnummer använt endast vid behov av direkt kontakt med elev/målsman. All information lagras i vårt excel-medlemsregister.

Vi lämnar inte ut personuppgifter med undantag för myndigheter som vi enligt lag är skyldiga att delge vissa uppgifter, till exempel i händelse av skatterevision eller polisutredning. Vi måste också rapportera in underlag för våra aktiviteter till STIM och SAMI så att upphovsmakare till musik får rätt ersättning. Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Om du inte vill att vi ska ha några uppgifter lagrade om dig, (förutsätter att du inte har någon pågående aktivitet hos oss) maila oss på info@attitude69.com så tar vi bort dina uppgifter och du kommer inte längre att få någon information av oss om du inte anmäler dig till någon ny aktivitet hos oss.  Annars sparas personuppgifterna endast så länge eleven är kvar i dansskolan och därefter enligt krav från bokföringslagen.

Ingen information från Facebook eller andra sociala media lagras eller sparas. Bilder av klasser eller evenemang publiceras enbart på sidor som tillhör skolan. Önskar man ej medverka på bilder får man meddela läraren på aktuell lektion.

För mer information om GDPR hänvisar vi till Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/